Military English from Theory to Practice

military_enflish-cover

Автор:
Валентина Георгиева

Описание

Монографията е посветена на анализ на основните характеристики на военния английски език от теоретична и прагматична гледна точка. След определяне на езиковите особености на военния английски (произход, словообразуване, взаимоотношения с общия английски, с другите специализирани езици, с военния сленг и др.) особено внимание е отделено и на NATO English като подвид на военния английски. Тенденциите в образуването на английски военни неологизми са разгледани в контекста на явлението „политическа коректност“ и е подчертано влиянието върху терминообразуването на политически коректни военни термини и в българския език. Представени са особеностите на стандартизиране на българските военни термини в съответсвие с утвърдените от страните – членки на НАТО.
Последната глава е посветена на проблеми на преподаването и усвояването на военния английски. Систематизирани са ситуации за езикова употреба с прилагането на конструктивистки подход и на базата на отговори в анкета с български миротворци. Целта на тази практическа част е да подпомогне българските военни специалисти при усвояването на важна военна терминология, а също така да даде насоки на преподавателите по военен английски за провеждането на обучение на български миротворци чрез обучение в реални ситуации.