Мерки на Военна академия „Г. С. Раковски“ във връзка с обявената в страната извънредна епидемична ситуация

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители,

Със Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов № СИ29-РД02-28, във връзка с обявената в страната извънредна епидемична ситуация, следва да се изпълняват следните мерки:

1. Влизането в Академията ще продължи да става само през КПП-„Запад“, при засилен здравен контрол, на изнесения там медицински пункт. Извършва се проверка на температурата и дезинфекция на личния състав

2. Затворени остават подходите за влизане и излизане към Специализирания съд (улица „Черковна“) и улица „Хан Омуртаг“

3. При установяване на лице с повишена телесна температура, същото да бъде насочвано към Медицинския пункт и да се уведоми спешният кабинет във Военно-медицинска академия (ВМА) за последващи действия

4. Служители с лека настинка да остават вкъщи, като уведомят прекия си началник. Незабавно да се свържат с личния си лекар и да информират спешния кабинет във ВМА, на телефон 02 92/25 036

5. Забранява се влизането на външни лица в района на Академията без нарочно разрешение. Студентите могат да идват на консултации, при спазване на дистанция и носене на предпазни средства в помещенията

6. Отменя се приемният ден на Началника на академията през месец юни, но възникнали въпроси можете да продължите да поставяте тук, на пощата на ВА: rnda@armf.bg и на тел. 02/92/26 550

7. Служителите на Академията, пряко ангажирани с административното обслужване на физически и юридически лица, задължително ползват предпазни средства

8. Гражданите, слушателите и студентите на Академията да заявяват административни услуги на e-mail: ucheben.va@abv.bg

9. Обучението на слушатели и студенти в редовна форма се организира и провежда посредством използване на платформите за дистанционно обучение – докато отпаднат ограниченията

10. Отменя се провеждането на изпитите с кандидат-слушателите за обучение във Военна академия през учебната 2020-2021 година. Същите да се планират за провеждане след 14.06.2020 г.

11. Отменят се присъствените занятия на слушатели и студенти до 14.06.2020 г. Учебният процес да се организира и провежда дистанционно, чрез използване на платформата „Офис 365“, достъпна чрез сайта на Академията, през Интернет

12. Прекратяват се курсовете за придобиване и повишаване на квалификация до края на месец юли, с изключение на Стратегически курс – дистанционна форма на обучение

13. До 14.06.2020 г. се отменят всички планирани академични мероприятия – с изключение на Академични съвети, факултетни (департаментни и институтски) съвети. Същите да се организират и провеждат дистанционно, чрез използване на платформата „Офис 365“, достъпна чрез сайта на Академията, през Интернет. Забранява се провеждането на всякакви организирани срещи на групи над 10 лица

14. Отменя се пролетната сесия за STANAG 6001 и входящия тест за ALCPT – за след 15.06.2020 г.

15. За осигуряване на безопасни условия на труд на работното място, обявявам временна организация на работното време за административния личен състав и преподавателския състав на Военна академия в три групи, както следва:

– I група – 1/3 от личния състав на структурата да работи от 09:00 ч. до 16:00 ч.;

– II група – 1/3 от личния състав на структурата да работи от вкъщи и да бъде на разположение;

– III група – 1/3 от личния състав на структурата да бъде пусната в платен годишен отпуск.

Временната организация на работното време да се прилага от 18.05. до 14.06.2020 г.

Самотни родители или осиновители на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му, да работят дистанционно до 14.06.2020 година.

Лица с хронични заболявания с повишен здравословен риск и служители над 60 годишна възраст да работят дистанционно до 14.06.2020 година.

16. Да се ограничи до минимум движение на служители от отделните сгради в Академията, като съгласуването на документите и кореспонденцията да става само в електронния документооборот

17. Препоръчва се на служителите да ограничат пътуванията си с обществения транспорт, а също и до други населени места (в страната и чужбина) с междуградски транспорт и с лични моторни превозни средства

18. Заповядва се периодично проветряване на работните помещения, поне два пъти на ден дезинфекция, а общуването да става от разстояние най-малко 1,5 метра. Във всички фоайета има поставени дезинфектанти – на видимо място

19. Всички служители в Академията при движение от сграда в сграда и при контакт с други служители да използват защитни маски и спазват необходимото разстояние при комуникация

20. До 14.06.2020 г. лавката към стола за хранене на военнослужещи и граждански лица да не работи.

21. Столът за хранене на военнослужещите и граждански лица да поднови работа от 18.05.2020 г., при следната организация:

21.1. Да се използва посуда за еднократна употреба и да се изхвърля само в осигурените контейнери с надпис „За еднократна употреба“;

21.2. Влизането и излизането да се извършва на 2 /два/ потока по обозначения маршрут, спазвайки необходимата дистанция между столуващите;

21.3. Получаването на храната след предоставяне на касовия бон със съответния номер;

21.4. Консумацията на храната ще се извършва самостоятелно в откритите площи обособени за почивка или на работните места при спазване на хигиенните норми;

21.5. Заявяването на храна за всеки следващ ден се заявява от предходния ден при излизането от стола.

21.6. График:

– от 12:00 – 12:30 ч. – Офис на началника на ВА, отдел „Административен“, отдел „ФПОП“ и отдел „Логистично осигуряване“;

– от 12:30-13:00 ч. – Сектор „Сигурност на информацията“, отдел „Учебна дейност“, ФНСО и ИПИО;

– от 13:00-13:30 ч. – ФКЩ, ДДОЕПК, сектор „Издателство“, сектор „Академична библиотека“ и Медицински пункт;

– от 13:00-13:30 ч. – Преподавателски състав провеждащ дистанционно обучение

22. Предприетите епидемиологични мерки не се отнасят за мероприятията, свързани с бойната и мобилизационна готовност

23. При констатиране на случаи на заразяване с коронавирус сред личния състав, или на установен близък контакт на служител от Академията с лице с потвърден случай на COVID-19, да ми се докладва незабавно и да се следват моите указания. Да се уведомят незабавно: дежурният по Военна академия, Научно-приложният център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ)–ВМА по телефон и/или електронна поща на центъра: cveh@abv.bg.

24. Допълнителна и актуална информация може да се получи от отделение „Противоепидемичен контрол и епидемиологичен анализ” в НПЦВЕХ – София, ВМА по телефон 02 92/ 25 036 и/или електронна поща на центъра: cveh@abv.bg.

Уважаеми слушатели и студенти,

Бъдете здрави, използвайте свободното от присъствени занятия време за учене, а випускниците – за да пишат дипломните си работи!