Мерки на Военна академия „Г. С. Раковски“ за недопускане на разпространението на COVID-19 (коронавирус)

След проведено обсъждане на актуалната ситуация през последните дни, с поредна Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов с № СИ29-РД02-335/12.06.2020 г. за недопускане на разпространението на COVID-19 (коронавирус), се въвеждат следните мерки:

1. До края на летния семестър на учебната 2019/2020 г. отменям присъствените занятия на студентите. Те, както и семестриалните изпити с тях, да продължат в дистанционна форма на обучение, посредством видеоконферентна връзка, при използване на платформата Office 365 и системата Blackboard, достъпни посредством сайта на Академията

2. Занятия на слушателите в редовна и задочна форма на обучение да започнат от 15.06.2020 г., съгласно актуалните разписания

3. Конкурсните изпити с офицерите, кандидати за слушатели по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ през учебната 2020/2021 г. да се проведат от 15.06.2020 г. до 24.06.2020 г., съгласно графика за провеждане на конкурсните изпити

4. Стратегическият курс да продължи в дистанционна форма на обучение, съгласно учебния план

5. Пролетната изпитна сесия за STANAG 6001 и входящ тест за ALCPT да се проведат след 15.06.2020 г.

6. Учебните занятия, щабните тренировки и изпитите със слушателите в редовна и задочна форма, както и конкурсните изпити с кандидат-слушателите във ВА, да се провеждат при спазване на следните мерки:

– пряко ангажираните с провеждането на изпитите и учебните занятия да ползват лични предпазни средства (маска и/или щит за лице)

– кандидат-слушателите и обучаемите задължително да носят маски. По време на самия изпит (писмен и устен) и учебните занятия СЛЕД заемане на работното място, маската може да бъде свалена, но разстоянието помежду тях да остава не по-малко от 1,5 метра

– кандидат-слушателите и обучаемите задължително да носят маски при движението си по коридорите в сградите, да спазват дистанция от 1,5 метра и да не се събират на групи повече от трима души

– в помещенията, в които се провеждат изпити и лекции бравите и дръжките на вратите да се дезинфекцират през междучасие, като на входа на всяка стая бъде поставен дезинфектант. Дезинфекцията на ръцете – от всички влизащи в помещението, е задължителна

7. Подходът към и от Специализирания съд и ул. „Черковна“ остава затворен. Влизането във Военна академия става през КПП „Запад“ и КПП „Юг“ при засилен здравен контрол, чрез извършване на измерване на температурата и дезинфекция на влизащите лица:

– на КПП „Запад“ и КПП „Юг“ да се оборудват изнесени медицински пунктове, снабдени с термометър за дистанционно отчитане на температурата и дезинфектанти

– на изнесените медицински пунктове всяка сутрин от 07:30 ч. до 08:15 ч. в работни дни да дежурят медицинско лице от Медицинския пункт на ВА и военнослужещ от отдел „Логистично осигуряване“

– на всички влизащи в Академията да се раздават дезинфекционни средства (еднократни кърпички и дезинфектанти)

8. Столът за хранене да продължи своята работа за военнослужещите и гражданските лица, при спазване на следните ограничения:

– масите да са на отстояние не по-малко от 1,5 м една от друга, като се използва целият капацитет на помещението. На маса за четирима да сядат не повече от двама

– влизането и излизането да се извършва на 2 (два) потока по обозначен маршрут, като се спазва дистанция от минимум 1,5 метра човек от човек

– столът да работи само с предварителна заявка за храна

9. Лавката към стола за хранене да обслужва клиентите пред входа, без да се допуска влизането им вътре

10. Забранява се явяването на работа на служители, на които е издаден болничен лист за поставяне под карантина

11. Почистването на подовете на помещенията и дезинфекцирането на санитарните възли да се извършва както следва:

– в административните сгради и преподавателския корпус: два пъти дневно

– в учебните зали и кабинети: три пъти дневно

Уважаеми служители, преподаватели, слушатели и студенти,

Бъдете здрави, помагайте на близките си вкъщи и използвайте свободното от присъствие във ВА време целенасочено!