Публична защита на Мартин Белчев Петков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Съвременни измерения на превенцията и противодействието на тероризма в Република България” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Мартин Белчев Петков.
Председател на научното жури: Доцент доктор Иван Петров Панчев
Дата: 16.01.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на Мартин Белчев Петков

Рецензии
Професор доктор Христо Василев Георгиев
Доцент доктор Илина Стефанова Козарова-Арменчева

Становища
Доцент доктор Марин Тодоров Петков
Доцент доктор Димитър Христов Димитров
Доцент доктор Иван Петров Панчев

15.12.2017 г.
гр. София