Публична защита на майор Мартин Николаев Христов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за командване и управление на Сухопътните войски“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Мартин Николаев Христов.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Атанас Ставрев Атанасов
Дата: 28.09.2022 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на майор Мартин Николаев Христов

Рецензии:
професор доктор Велико Панчев Петров
подполковник доцент доктор Йордан Методиев Петков

Становища:
полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
полковник доцент доктор Кирил Ташков Желязков
полковник доцент доктор Атанас Ставрев Атанасов

Дата: 24.08.2022 г.
гр. София