Специалност „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“

Кратко описание на специалността:

Обучаемите придобиват знания и подготовка да ръководят и/или да подпомагат управлението на екипи и формирования от министерства, ведомства и органите на местната и държавната власт за защита на населението и критичната инфраструктура.
Обучението по специалността се извършва в три специализации: „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи“, „Екологична сигурност“ и „Индустриална и енергийна сигурност“.

Обучението по специалността се извършва в три специализации:

  • „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”

Обучението по специализацията предоставя специфични знания и компетенции в областта на защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
Специализацията допринася за подготовка на ръководен и експертен персонал, необходим за държавни, частни, правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към превенция и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи.

  • „Екологична сигурност”

Обучението по специализацията предоставя специфични знания и компетенции по екология, опазване на околната среда и системите за управление на околната среда и отпадъците.
Специализацията допринася за подготовка на приложни специалисти и помощен административен персонал за изпълнение на дейности по околната среда и управление на отпадъците.

  • „Индустриална и енергийна сигурност

Обучението по специализацията допринася за повишаване на квалификацията, знанията и уменията в областта на мениджмънта, сигурността и дипломацията в енергийния сектор. Изучават се системните и правните аспекти на енергийната сигурност, анализират се рисковете и заплахите с насоченост към енергийния сектор.

Форми и срок на обучение:

Обучението по специалността се осъществява в редовна (3 семестъра) и задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини:

Задължителните учебни дисциплини са „Национална и международна сигурност“; „Управление на сигурността и отбраната“; „Военни аспекти на националната сигурност“; „Комуникативни умения“; „Заплахи за населението от техногенен и природен характер“; „Защита на населението и критичната инфраструктура“; „Управление при извънредни ситуации“; „Екологична сигурност“; „Енергийна сигурност“; „Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации“; „Управление на риска“.

Перспективи за реализация:

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър по управление при извънредни ситуации и защита на населението“ и могат успешно да заемат ръководни и експертни длъжности в държавни, частни, правителствени и неправителствени организации.