Специалност „Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура“

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Обучението по специалността „Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура” се провежда с цел предоставяне на допълнителна широко профилна и интердисциплинарна подготовка на специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен ”бакалавър” или “магистър” по специалности извън областта на висше образование “Сигурност и отбрана”.

 Обучението осигурява необходимото образование и квалификация за заемане на длъжности, които изискват образователно-квалификационна степен „магистър” и специалност от професионално направление “Национална сигурност”.

ФОРМИ И СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението по специалността се осъществява в задочна форма, организирано в три семестъра с обща продължителност 1 година и 4 месеца, като  през първи и трети семестър се провежда във ВА „Г. С. Раковски”, а дисциплините предвидени за втори семестър се изучават в МГУ „Св. Иван Рилски”.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Задължителните учебни дисциплини за специалността са „Заплахи за населението и инженерната инфраструктура от техногенен и природен характер“, „Защита на населението и инженерната инфраструктура“, „Управление при извънредни ситуации“, „Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации“, „Оценяване на екологичната обстановка и управление на околната среда“, „Строителство и експлоатация на находища на полезни изкопаеми“, „Взривна техника и технологии“, „Екология и правни аспекти при опазване на околната среда“, „Пречистване на отпадъчни води“ и „Техническа безопасност“.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Придобитите знания и умения дават възможност след завършване на обучението да бъдат  заемани ръководни и експертни длъжности в държавни, частни, правителствени и неправителствени организации в сферата на националната сигурност и имащи отношение към осигуряване на устойчивото функциониране на минно – добивната и преработвателна индустрия, управлението и възстановяването на околната среда.