Академична библиотека

Академична библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски” е универсална библиотека, чиято главна цел е библиотечното и информационно обслужване на читателите и подпомагане на научноизследователската, преподавателската и издателската дейност във връзка с подготовката на висококвалифицирани военни кадри за въоръжените сили на страната и цивилни кадри в областта на националната сигурност. Тя е наследник на библиотеката на Военното на Негово Величество училище. В нея се съхраняват уникални книги – дарения от цар Борис III. В сегашния си вид библиотеката съществува от 1946 г.

Електронен каталог и връзка с други библиотеки

Области на дейност

Основните области на дейност на Академична библиотека са: библиотечно и информационно обслужване на преподавателите, научните кадри, слушателите, студентите, специализантите и служителите на Академията, както и на външни читатели; комплектуване на книжните фондове съобразно учебните и научно-изследователските програми и планове; разкриване и съхраняване на изданията на Академията; организиране на книжните фондове и каталозите и тяхното опазване; разпространяване на библиотечно-библиографски знания и издания на Академията; разработване на специализирани библиографски справки, създаване на библиографски и информационни бази-данни, междубиблиотечен и международен обмен на информация в областта на военното дело.

Библиотечни фондове, каталози и услуги

Академична библиотека разполага с многообразие от библиотечни документи, обособени в 24 фонда – Основен, Учебен, Уставен и Технически фонд, Лекции, Литература за служебно ползване, Дисертации и дипломни работи, Брошури, Нетрадиционни носители на информация, Сканиран фонд, Основен документален фонд – „Книги на български език“ и „Книги на чужди езици“, Староруска литература, Ръкописи, Правилници, Периодични издания, Справочен фонд, Царски фонд, Хроники, Графика, Картографски фонд, Статистика, Служебна литература, Окопни вестници. Книжното богатство на библиотеката обхваща уникална архивна, научна, научно-популярна, техническа и художествена литература, енциклопедии и справочници, специализирани периодични издания в областта на военното дело, обществените науки и военната история – укази, закони, заповеди, правилници, наставления, учебници и монографии по военно дело и военна техника, непубликувани документи (ръкописи), мемоари, спомени и дневници на видни строители и военачалници на българската войска, документи и материали от чуждестранни военни архиви, актуална обществено-политическа литература, както и разнообразни системи за изучаване на чужди езици.

В Академична библиотека се поддържа богата система от каталози и тематични картотеки, общи и тематични библиографски справочници, както и архив на писмените библиографски справки. От 2004 г. след спечелен конкурс към Центъра „Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование“ на МОН е изградена автоматизирана библиотечно-информационна система (АБИС) с автоматизирани работни места за читатели. От електронния каталог, директен достъп до който читателите имат и от страницата на Военна академия, те могат да се информират ежедневно за новопостъпилите в библиотеката книги или да направят бърза справка за търсено заглавие или статия от периодичния печат, получаван в библиотеката, като при необходимост библиотечните материали се сканират или копират срещу заплащане. В специализираните си читални Академична библиотека предлага и безплатно ползване на интернет, а като асоцииран член на фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“ (НАБИС) библиотеката предлага свободен достъп до сводния каталог на фондацията. Той дава широки възможности за достъп на читателите до библиографските данни на 2 597 673 книги, периодични издания, карти, графики и дигитални копия, търсене в базите данни с научна информация на Elesevier – Science Direct и SCOPUS; заемане на книги, части от тях, статии или други документи от библиотеките в НАБИС консорциума; свободен достъп до дигиталните копия на редки и ценни библиотечни документи и българската възрожденска книжнина от фондовете на библиотеките учредителки на фондация НАБИС.

Дигитализация и участие в проекти

През 2004 г. започва дигитализацията на книжния фонд на Академична библиотека, като първоначално се сканират и предоставят на читателите в PDF-формат най-търсените учебни материали за нуждите на дистанционното обучение в Академията. По-късно започва дигитализирането на редките и ценни книги от библиотечния фонд. Към настоящия момент библиотеката разполага със 276 дигитални копия от най-ценните си и уникални книги, някои от които библиотеката представя и популяризира на сайта на Военна академия.     

Днес, благодарение на участието на библиотеката в проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към Министерството на културата и получените дарения от Американския университет в Благоевград, китайското посолство в София, германски, гръцки, турски и френски офицери, посещавали или обучавали се в Академията, от български офицери, преминали обучение в чуждестранни военни академии, както и от много частни лица, издателства и университети книжното богатство на библиотеката е изцяло обновено и наброява над 267 000 тома. 

С архивното си наследство и многообразието на книжните си колекции Академична библиотека е основно информационно звено в структурата на Военна академия и на сродните библиотеки от системата на МО, мост между традиция и бъдеще.

Междубиблиотечен обмен

За нуждите на своите читатели Академична библиотека осъществява книгообмен и обслужване с Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, библиотеките на УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски”, Академията на МВР, библиотеките на НВУ „Васил Левски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Контакти и работно време

  • Началник– тел. 029226551 r.vasileva@rndc.bg
  • Заемна служба– 029226557; j.jovcheva@rndc.bg
  • Комплектоване– 029226557; v.spasova@rndc.bg
  • Справочна и чуждоезикова читалня– тел. 029226687 v.yordanova@rndc.bg
  • Военноисторическа читалня– 029226658 d.koleva@rndc.bg

Библиотеката работи с читатели всеки делничен ден от 8,00 до 12,30 и от 13,00 до 17,00 ч., а читалните – до 19,00 ч. В петък работното време е от 8,00 до 14,30 ч. 

Всяка сряда библиотеката провежда санитарен полуден и работи с читатели от 13,00 ч.