Завърши курс „Управление на личния състав във военните формирования”

Полковник доцент д-р инж. Галин Иванов – заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“ връчи удостоверенията на специализантите от завършилия курс „Управление на личния състав във военните формирования”.

Церемонията се проведе пред музейната експозиция до зала „Тържествена“ на Военна академия „Г. С. Раковски”. Деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник професор д-р Георги Димов поздрави специализантите и им пожела здраве и много успехи в бъдещата им дейност. Той изказа благодарност и на преподавателския състав, без чийто усилия и добра организация реализацията на курса би била невъзможна.

Специализантите от курса „Управление на личния състав във военните формирования” са офицери и сержанти на изпълнителски и експертни длъжности от СКС, Сухопътни войски, ВВС, СКСО, КИПКО и Централно военно окръжие. Курсът е етап от подготовката на кадри за тактическите и оперативни звена за управление на личния състав в системата за сигурност и отбрана и дава необходимите теоретични знания и практически умения за заемане на изпълнителски и експертни длъжности в общата и специализираната администрация на Министерството на отбраната и органите за управление на Въоръжените сили.

По време на триседмичния курс бяха изнесени лекции не само от академичния състав, но и от ръководен и експертен състав на Министерството на отбраната – дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”.