Във Военна академия „Г. С. Раковски” ще се проведе курс „Методика на научните изследвания” за докторанти от 16.03.2020 г. до 26.03.2020 г.

ОСНОВАНИE ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Курсът “Методика на научните изследвания” ще започне в 08.35 ч. на 16.03.2020 г.

Сборен пункт в 08.15 ч. – в градинката пред учебния корпус.

  1. Курсът е задължителен за всички докторанти на Военна академия „Г. С. Раковски”.
  2. Курсът може да бъде посетен и от външни за Военна академия докторанти, за които е определена такса от 100 (сто) лева на участник, която се заплаща по банков път в срок до 01.03.2020 г.

Банкова сметка:

БНБ – Централно управление, София, IBAN – BG40 BNBG 9661 3100 1524 01, BIC – BNBGBGSD

  1. Курсът “Методика на научните изследвания” ще завърши с изпит. Той ще бъде проведен на 26.03.2020 г.
  2. На всеки докторант, завършил успешно курса, ще бъде издадено удостоверение и копие на протокола от изпита.
  3. Присъствието на обучаемите е за сметка на полагащия се допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висши училища.
  4. Финансовите разходи за времето на обучението (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на обучаемите.
  5. Участниците в курса, които не са зачислени за обучение в докторантура в Академията, да носят задължително копие на дипломата си за образователно-квалификационна степен “магистър” с оригинал за сверка.

За връзка:

Ръководител на научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти” – доцент доктор Максим Карев, тел. 02/92 26 675;

Главни експерти в научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти” – тел. 02/92 26 512.