Във Военна академия „Г. С. Раковски” ще се проведе курс „Методика на научните изследвания” за докторанти от 15.03.2021 г. до 25.03.2021 г.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  • Курсът „Методика на научните изследвания” ще започне в 08.15 ч. на 15.03.2021 г.

 Сборен пункт – в градинката пред учебния корпус, при вариант присъствен.

  • Курсът е задължителен за всички докторанти на Военна академия „Г. С. Раковски”.
  • В курса могат да да вземат участие и външни за Военна академия докторанти, за които е определена такса от 100 (сто) лева на участник, която се заплаща по банков път в срок до 02.03.2021 г.

Банкова сметка:

БНБ – Централно управление, София, IBAN – BG40BNBG96613100152401, BIC – BNBGBGSD

  • Всички докторанти, присъстващи на курса, ще бъдат зачислени със заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.
  • Курсът „Методика на научните изследвания” ще завърши с изпит. Той ще бъде проведен на 25.03.2021 г.
  • На всеки докторант, завършил успешно курса, ще бъде издадено удостоверение и копие на протокола от изпита.
  • Присъствието на обучаемите е за сметка на полагащия се допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висши училища.
  • Финансовите разходи за времето на обучението (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на обучаемите.
  • Участниците в курса да носят задължително копие на дипломата си за образователно-квалификационна степен „магистър” с оригинал за сверка.

 За връзка:

Ръководител на научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти” – доцент доктор Максим Карев, тел. 02/92 26 675;

Асистент в научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти” – Мария Неновска, тел. 02/92 26 512.