Завърши курс за командири на батальони (дивизиони) във ВА

От 28.03. до 15.04.2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски” се проведе курс за командири на батальони и дивизиони. В курса взеха участие офицери от формирования на Сухопътни войски и СКСО от гарнизоните Пловдив, Карлово, Мусачево и Казанлък.

Целта на курса е да подготви офицери от щабове на тактическите формирования, прогнозирани за заемане на длъжности командир на батальон (дивизион) посредством предоставяне на познания по командване и управление, по прилагането на тактически действия на формированията от СВ в пълния спектър от операции, като основните усилия бяха насочени към мисии “Отбрана” на Въоръжените сили на Република България.

Подготовката на бъдещите командири на батальони и дивизиони бе възложена основно на преподаватели от катедра “Сухопътни войски” при факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Курсът е с теоретико-практическа насоченост към изучаване на новостите в процеса на планиране на сухопътните тактически действия и операциите, възможности за създаване на организационна и функционална структура на формирования от Сухопътните войски, тяхното предназначение и изпълнявани задачи. Теоретическата подготовка бе насочена към изучаване на съвремените доктринални изисквания за използване на формированията от Сухопътните войски в операциите.

Практическата насоченост на курса беше фокусирана към обективното оценяване на ситуации, рискове и заплахи и своевременно изработване на оригинални (творчески) варианти на решения в условия на времеви и ресурсен дефицит; разработването на документи свързани с планирането и организиране на бойни действия и др. Действията на командирите при работа с медии и водене на преговори се очерта като основа за ползотворна съвместна работа между обучаеми и преподаватели.

В заключителния етап на обучение специализантите демонстрираха умения за свободно излагане на мнение и аргументираната му обосновка посредством защита на теза пред комисия, в чийто състав  имаше и представител на командването на Сухопътните войски.