Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши поредният курс

Завърши курс „Киберсигурност“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ за представители на структури от държавната администрация. Същият се проведе за времето от 18.07.2022 г. до 29.07.2022 г. от преподаватели на катедра „Комуникационни и информационни системи”, като обучението беше асемблирано около съвременните схващания за същността и съвременните принципи за изграждане на система за киберсигурност, стандарти (национални и международни) и моделиране на система за киберсигурност.

Целта на курса е екперти от различни нива на управление на национално ниво да усъвършенстват необходимите навици и умения в отговор на повишените изисквания към киберсигурността, включващи нормативна уредба, формулиране на заплахи, оценка на риска, определяне на средства за защита и организация на мероприятията по защита на информацията в КИС в единна система, работа с техника и технологии при предоставяне на услуги.

Усвояването на горепосочените умения и способности, в съответствие с изискванията към киберсигурността и внедряване на иновативни технологии за мениджмънт на киберзащитата в системите за управление, способства за професионалното развитие на експерти в областа на киберсигурността и по-качественото и ефективно изпълнение на техните функционални задължения.