Курс „Киберсигурност във връзка с нормативните разпоредби в Република България и Европейски съюз“

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ и ЦПО “КИБЕР АКАДЕМИЯ” организират тридневно обучение на тема: „КИБЕРСИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ.

Обучението е подходящо е за военнослужещи, цивилни служители, граждански лица, служители на местната и държавна администрация, оператори на съществени услуги по сектори, които управляват киберсигурността в организациите.

Основна цел на обучението е да разясни и покаже с демонстрации, как да се приложат задължителните и пропоръчителни мерки за сигурност по действащите нормативните разпоредби. Също така се обръща внимание на предстоящите Директиви и залегналата в тях концепция – Нулево доверие (Zero trust).

Обучението ще се проведе ПРИСЪСТВЕНО в зала на ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ на 19, 20 и 21.06.2024 г.

3-дневно обучение на тема:

“КИБЕРСИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

       19, 20 и 21.06.2024 г           

  Съдържание:  

МОДУЛ 01 – ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 / 19.07.2019 Г., МС – НАРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ Какво урежда наредбата?Информационна сигурност:Триада на инф. сигурностЗащита в дълбочинаОценка на риска – примерна методика по МИМИСДемонстрации на задължителните мерки за сигурност по МИМИС  

МОДУЛ 02 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА Директива (ЕС) 2022/2555 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза и Директива (ЕС) 2022/2557 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година за устойчивостта на критичните субекти.  

МОДУЛ 03 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА УМЕНИЯ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ /EUROPEAN CYBERSECURITY SKILLS FRAMEWORK (ECSF) – ENISA  

МОДУЛ 04 CISO – CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER Еволюция на CISO:CISO – отговорностиCISO maturity model  

МОДУЛ 05 – УПРАВЛЕНИЕ НА КИБЕР РИСК Cyber Risk Landscape – обхватОценка на въздействието върху бизнеса (BIA)Рамка за управление на кибер рискЦикъл на управлението на кибер риск  

МОДУЛ 06 – КИБЕРСИГУРНОСТ Еволюция на информационната сигурностПредставяне на Cyber Kill Chain – Lockheed Martin:Примери за кибер атакиТрислоен модел на уязвимости, действащи лица, рискДифиниране на архитектури, рамки и моделиПредставяне на рамка MITRE ATT&CK Киберсигурност – международни норми  

МОДУЛ 07 – ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ В РБ  

МОДУЛ 08 – ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ Внедряване на ЗАЩИТА В ДЪЛБОЧИНА3D модел:National Institute of Standards and Technology (NIST) – рамка за киберсигурност (CSF)Архитектура за киберсигурностПовърхност на атакаВнедряване на области:Управление, Риск, СъвместимостУправление на заплахи и уязвимостиЗащита на апликации, база данни и софтуерSecurity Operations (SecOps)Защита на устройства и данниЗащита на облачни услуги и инфраструктура   МОДУЛ 09 – КОНЦЕПЦИЯ ZERO TRUST Метод на внедряване

Всеки участник, преминал успешно тест, ще получи УДОСТОВЕРЕНИЕ за квалификация, издадено от ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „КИБЕР АКАДЕМИЯ“ – акредитации:

  • ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА (ДКСИ) определи ЦПО „КИБЕР АКАДЕМИЯ“ като обучаваща организация, която може да провежда курсове за:
  • Първоначално обучение В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ на лица, определени за заемане на длъжности, за които се изисква достъп до класифицирана информация (с изключение на първоначалното обучение на служители по сигурността на информацията);
  • Първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация на лица, заемащи длъжността „ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ“ И ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИ;
  • Първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация на лица със съответни отговорности в областта НА ИНДУСТРИАЛНАТА СИГУРНОСТ.
  • ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „КИБЕР АКАДЕМИЯ“, съвместно с ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ са разработили и провеждат съвместно 10 на бр. обучения, свързани с информационната и киберсигурност.
  • ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „КИБЕР АКАДЕМИЯ“ e акредедитирана MICROTIK АКАДЕМИЯ.
  • „КИБЕР АКАДЕМИЯ ЕООД е регистрирана като научна организация с дейности в областта на информационните технологии в НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ (НАЦИД) с № 1941.

За записване в обучението, моля, попълнете прикачената заявка и я изпратете на OFFICE(at)CYBER – ACAD.EU.

Детайли за обучението се съдържат в приложената заявка.

Допълнителна информация за обучението може да получите:

  1. Сайт на ЦПО „Кибер Академия” – https://www.cyber-acad.eu/cybersecurity/
  2. Учебен Отдел на ЦПО “Кибер Академия” – Станимир Пенелов, office@cyber-acad.eu, +359886656060