Подполковник д-р Кристина Александрова Крумова

kristina-krumova

Академична длъжност във Военна академия

Главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ – ВА „Г. С. Раковски”.

Професионален опит в областта на „Комуникационни и информационни системи” и „Киберсигурност“

Офицер – 21 години.

  • От 2003 г. до 2020 г. заема длъжности във военни формирования на тактическо и оперативно ниво, свързани с администриране на мрежи и защита на информацията в КИС.

         Академично развитие:

  • За периода от 2020-2024 година е асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
  • От началото на 2024 година е главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Участва в преподаване на дисциплини: Основи на киберсигурността – I част; Основи на киберсигурността – II част;  Киберсигурност; „Информационни аспекти на киберсигурността“; Основи на организацията на КИС в сигурността и отбраната; Организация и управление на комуникационно – информационните системи в оперативните и тактическите формирования; Защита на комуникационно – информационните системи; „Архитектури и средства за описание на КИС в сигурността и отбраната”, „Организация на информационната инфраструктура на КИС“.

Участва в преподаване курсове: Целеви курс за допълнителна квалификация „Киберсигуност“ (за военнослужещи, цивилни служители и граждански лица).

Образование и квалификация

  • Доктор по „Киберсигурност“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“;
  • Магистър по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“;
  • Магистър по „Компютърни системи и технологии“;
  • Бакалавър по „ОУТП за автоматизирано управление на войските“
  • Бакалавър по „Компютърни системи и технологии“;
  • Преминати редица квалификационни курсове;

Владеене на език

  • Английски език – STANAG 6001 на ниво 2 – 2 – 2 – 2.