Публична защита на Костадин Атанасов Цветков

Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на методите за цифрова обработка на високочестотни и широколентови сигнали, чрез неравномерна дискретизация и тяхното приложение във военните системи” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление”, разработен от Костадин Атанасов Цветков, докторант в свободна форма на обучение в катедра “Комуникационно-информационни системи” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Научен ръководител: Доцент доктор Николай Владимиров Пенев

Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Камен Станев Калчев

Дата: 18.11.2015 г.

Място: Академична зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски”

Начало: 14.30 часа.

Автореферат на Костадин Атанасов Цветков

Рецензии:

Професор д.т.н. Атанас Иванов Начев
Доцент доктор Росен Георгиев Милетиев

Становища:

Доцент доктор Николай Владимиров Пенев
Полковник доцент доктор Камен Станев Калчев
Полковник доцент доктор Чавдар Николаев Минчев

19.10.2015 г.
гр. София