Публична защита на полковник Константин Петков Петков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на планирането на операции чрез стандартизиран таргетинг модел“, по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от полковник Константин Петков Петков.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Росен Дончев Димитров.
Дата: 14.03.2018 г.
Място: Академична зала № 2 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,00 часа.

Автореферат полковник Константин Петков Петков.

Рецензии
Полковник професор д. н. Димитър Илиев Недялков.
Доцент доктор Стоимен Николов Каремов.

Становища
Професор доктор Огнян Стойков Стойков.
Полковник доцент доктор Владко Филипов Сидеров.
Полковник доцент доктор Росен Дончев Димитров.

14.02.2018 г.
гр. София