Споразумение по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ беше подписано в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ днес

Програмата е приета с Решение № 731/21.10.2021 г. на Министерския съвет и е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г. с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната.

Чрез нея ще бъдат обединени усилията на научните организации, висшите училища и иновативните бизнес организации в страната.

Програмата е подкрепена от министерствата на отбраната и на вътрешните работи, чиито представители присъстваха на официалното подписване на Споразумението.

Бенефициенти по Програмата и членове на Консорциума за нейното изпълнение са Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Военната академия „Г. С. Раковски“, Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките, Университетът за национално и световно стопанство, Академията на Министерството на вътрешните работи, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Националният военен университет „Васил Левски“ и Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“.

С участието си в програмата те ще подпомагат изпълнението на целите ѝ, както и ще осигуряват споделено използване на наличната си научна и образователна инфраструктура.

Мероприятието се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

Дейностите по изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ ще се извършват в периода 2022 – 2025 г. Резултатите от всички фундаментални научни изследвания ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на научните постижения в полза на обществото.

Реализацията на Програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина, създаване на прототипи на инструменти и среда за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнеса.

С работата по Програмата се цели да се развие провеждането на съвместно обучение на докторанти, както и привличане на участници в програмата и от други научни звена, т.е. така наречените изследвания, основани на мисии, с което ще се отвори сектора за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми.