Конкурс зa академична длъжност „доцент“

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Изборът ще се състои на 10.11.2023 г. от 11:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ
ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИВАН СИМЕОНОВ МАРКОВ

РЕЗЮМЕTA НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища:

Дата: 28.09.2023 г.
гр. София