Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на дисциплини съгласно учебните планове за нуждите на катедра „Специална подготовка“ на филиал „Информация и сигурност“– един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 26.06.2024 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в служба „Документално осигуряване“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № СИ29-РД03-63/02.04.2024 на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 37/26.04.2024 г.

Дата на публикуване:
30.04.2024 г.
гр. София