Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, в катедра „Военна и езикова подготовка“ на филиал „Информация и сигурност“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Изборът ще се състои на 15.05.2024 г. от 15:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.


КАНДИДАТ КАПИТАН I РАНГ ДОКТОР ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
• полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
• полковник доцент доктор Дилян Кирилов Марков

Становища:
• професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова-Енева
• капитан I ранг доцент доктор Валентин Симеонов Василев
• полковник доцент доктор Милко Йорданов Стефанов
• професор доктор Мирослав Стефанов Димитров
• доцент доктор Мариан Драганов Нинов

Дата: 11.04.2024 г.
гр. София