Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини: „Сигурност на корпорацията”, „Проектиране и изграждане на система за корпоративна сигурност”, „Етика и управление на конфликти в корпорацията“, „Национална сигурност” и „Основи на корпоративната сигурност“ в катедра „Национална и международна сигурност“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – едно място.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 20.05.2024 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в служба „Документално осигуряване“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № СИ29-РД03-35/01.03.2024 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 23/19.03.2024 г.

Дата на публикуване:
20.03.2024 г.
гр. София