Конкурс за академична длъжност „професор“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване на учебните дисциплини: „Бойна поддръжка и осигуряване в морските операции“, „Оперативно изкуствона ВМС“ и „Методология на научните изследвания“ – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 21.04.2020 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № СИ29-РД03-24/05.02.2020 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 15/21.02.2020 г.

Дата на публикуване:
25.02.2020 г.
гр. София