Конкурс за академична длъжност „професор“

Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за нуждите на катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен”.

Изборът ще се състои на 16.02.2021 г. от 14:00 часа в академична зала №3.

КАНДИДАТ  ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища: