Конкурс за академична длъжност „професор“

Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за нуждите на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“.

Изборът ще се състои на 03.02.2021 г. от 14:00 часа в академична зала №3.

КАНДИДАТ ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища:

<<Предишна