Конкурс за академична длъжност „професор“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на управлението на войските“, „Командване и управление и служба на щабовете“, „Подготовка и водене на операциите” и „Административни процеси и дейности във формированията на сухопътни войски“ – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 18.02.2021 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-979/01.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 107/18.12.2020 г.

Дата на публикуване:
23.12.2020 г.
гр. София