Конкурс за академична длъжност „професор“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военополитически проблеми на сигурността“ за преподаване на учебните дисциплини: „Политики, стратегии и отбранително планиране“, „Стратегическо ръководство на отбраната“ и „Управление при кризи и конфликти“ – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 02.12.2020 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-699/28.08.2020 г., изменена със заповед № ОХ-740/16.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 85/02.10.2020 г.

Дата на публикуване:
06.10.2020 г.
гр. София