Конкурс за академична длъжност „професор“

Конкурс за академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбравна, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване на учебните дициплини  „Бойна поддръжка и осигуряване в морските операции“, „Оперативно изкуство на ВМС” и „Методология на научните изследвания“ за нуждите на катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен“.

Изборът ще се състои на 09.09.2020 г. от 14:00 часа в академична зала №3.

КАНДИДАТ ДОЦЕНТ ДОКТОР НА ВОЕННИТЕ НАУКИ ГЕОРГИ БЛАГОВ ТОРНЕВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища: