Конкурс за академична длъжност „професор“

Конкурс зa академична длъжност „професор“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2 Военно дело в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Изборът ще се състои на 09.10.2023 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища:

Дата: 01.09.2023 г.
гр. София