Конкурс зa академична длъжност „професор“

Конкурс зa академична длъжност „професор“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Изборът ще се състои на 15.02.2023 г. от 14:00 часа в зала А1 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ
ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

РЕЗЮМЕTA НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
професор д.н. Илин Александров Савов
полковник професор доктор Мирослав Стефанов Димитров
професор доктор Максим Любенов Карев

Становища:
професор доктор Никифор Христов Стефанов
професор д.н. Георги Благов Торнев
доцент доктор Андрей Атанасов Джунин
полковник доцент доктор Димитър Ганчев Недевски

Дата на публикуване:
11.01.2023 г.
гр. София