Конкурс за академична длъжност „професор“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Инженерно осигуряване на операциите на Сухопътните войски“, „Инженерно осигуряване на боя”, „Инженерно осигуряване на операцията”, „Организиране на използването и управлението на EOD органите в БА” и „Инженерно оборудване и маскировка” за нуждите на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен“. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 05.12.2022 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-873 от 14.09.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 79/04.10.2022 г.

Дата на публикуване:
05.10.2022 г.
гр. София