Конкурс за академична длъжност „професор“

Конкурс за академична длъжност „професор“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за цивилен служител за нуждите на научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“.

Заключителното заседание ще се проведе на 17.06.2021 г. от 14:00 часа в академична зала №3.

КАНДИДАТ ДОЦЕНТ ДОКТОР МАКСИМ ЛЮБЕНОВ КАРЕВ

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:
Професор доктор на науките Митко Русев Стойков
Професор доктор Стефан Иванов Мичев
Професор доктор Владко Мичов Иванов

Становища:
Професор доктор на икономическите науки Гошо Кирилов Петков
Професор доктор на науките Любомир Кирилов Тимчев
Професор доктор на науките Георги Благов Торнев
Полковник професор доктор Мирослав Стефанов Димитров