Конкурс за академична длъжност „професор“

Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване по учебните дисциплини „Основи на управлението на войските“, „Тактика-II част (ВВС)“, „Защита на суверенитета над въздушното пространство“, „Въздушно право“, „Обработване на радиолокационната информация и автоматизирани системи за управление в ПВО“, „Организация и използване на системата за зенитно-ракетно прикритие“ и „Системи на въоръжение и специално техническо осигуряване в авиацията и ПВО“ в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет „Командно-щабен“.

Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 04.06.2021 г. от 14:00 часа в академична зала № 3.

КАНДИДАТ ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ПЕТЪР СИМЕОНОВ ХРИСТОВ

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища: