Конкурс за академична длъжност „професор“

Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване по учебните дисциплини „Основи на управлението на войските“, „Командване и управление и служба на щабовете”, „Подготовка и водене на операциите” и „Административни процеси и дейности във формированията на сухопътни войски” в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“.
Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 11.05.2021 г. от 10:00 часа в академична зала № 3.

КАНДИДАТ ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ЕМИЛ МАРИНОВ ЕНЕВ

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК), SUMMARY OF SCIENTIFIC PAPERS

Рецензии:
• Професор доктор Велико Панчев Петров
• Професор доктор Павел Василев Демиров
• Полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев

Становища:
• Професор доктор Сашо Стефанов Евлогиев
• Полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
• Професор д.в.н. Георги Благов Торнев
• Полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов