Kонкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

	Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Киберсигурност”, „Организация и управление на КИС в оперативните и тактическите формирования”, „Архитектури и средства за описание на КИС”, „Архитектури и средства за описание на КИС в сигурността и отбраната”, „Организация на информационната инфраструктура на КИС“, „Информационни аспекти на киберсигурността“, „Киберсигурност“, „Основи на киберсигурността – I част“, „Основи на киберсигурността – II част“ и „Системи за моделиране и симулации на комуникационните и информационните системи“ в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Командно-щабен“ – 1 (едно) място.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 04.12.2023 г.

	За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-763/08.09.2023 г. на министъра на отбраната на Република България.

Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 83/03.10.2023 г.

Дата на публикуване:
03.10.2023 г.