Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Тактика – ІІ част (ВВС)“, „Поддръжка и осигуряване на авиацията и ПВО“, „Разузнаване и електронна война“, „Изграждане и развитие на системата за ПВО в България“, „Софтуерни продукти използвани в системата за командване и управление на ВВС“ и „Начална подготовка за работа с ICC“ за нуждите на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет „Командно-щабен“ – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 31.10.2022 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-758 от 17.08.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 70/30.08.2022 г.

Дата на публикуване:
30.08.2022 г.
гр. София