Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за преподаване на учебните дисциплини: „Тактика“, „Използване на механизираните и танкови формирования от Сухопътните войски в операциите“, „Водене на операциите от механизирани и танкови формирования“, „Методика на подготовката на механизираните и танкови формирования“, „Провеждане на операции и тактически действия от механизираните и танкови формирования“, „Тактика на военните формирования“, „Основи на военното дело“ и в курсове: „Командири на батальони и дивизиони от Сухопътните войски“ и „Офицери от щаб на механизирани формирования от Сухопътните войски“ в катедра „Сухопътни войски” на факултет „Командно-щабен” – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 27.07.2022 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са обявени със заповед № ОХ-442/09.05.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 39/27.05.2022 г.

Дата на публикуване:
30.05.2022 г.