Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“, за преподаване на учебни дисциплини съгласно учебния план за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в катедра „Специална подготовка“ на филиал „Информация и сигурност“ – един.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 18.04.2022 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са обявени със заповед № СИ29-РД03-19/01.02.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 14/18.02.2022 г.

Дата на публикуване:
21.02.2022 г.