Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини „Правна регламентация във военното дело”, „Международно хуманитарно право” и „Операции в отговор на кризи” в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 08.04.2022 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са обявени със заповед № ОХ-65/21.01.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 11/08.02.2022 г.

Дата на публикуване:
08.02.2022 г.