Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” зa военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността” за преподаване на учебните дисциплини „Основи на морската сигурност”, „Морски суверенитет”, „Теоретични основи на системата за наблюдение във ВМС” и „Правна регламентация във военноморската дейност” в катедра „Военноморски сили” на факултет „Командно-щабен” – един.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 03.02.2022 г.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-1053/22.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България.

Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 101/03.12.2021 г.

Дата на публикуване:
06.12.2021 г.
гр. София