Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на преподавателска и научноизследователска работа за нуждите на научна секция „Военноисторически изследвания“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 29.12.2022 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № СИ29-РД03-252/05.10.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 85/25.10.2022 г.

Дата на публикуване:
26.10.2022 г.
гр. София