Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Архитектура на системата за командване и управление при провеждане на многонационални операции“, „Командване, управление и служба на щабовете“, „Използване на TOPFAS – OPT при планиране на операциите“, „Административно-правни основи на командно- управленските процеси в Сухопътните войски“, „Основи на управлението на войските“, „Подготовка на операциите от маневрените формирования“ и курсове „Работа с „Инструмент за оценка на операцията“ – Campaign assessment tool (CAT) от системата за планиране на операции и анализ – TOPFAS”, курс „Работа с „Инструмент за планиране на операции“ – Оperations planning tool (OPT) от системата за планиране на операции и анализ – TOPFAS” и курс „Работа с „Инструмент за системен анализ“ – System analysis tool (SAT) от системата за планиране на операции и анализ – TOPFAS” за нуждите на катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“ – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 05.12.2022 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-861 от 13.09.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 79/04.10.2022 г.

Дата на публикуване:
05.10.2022 г.
гр. София