Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Киберсигурност“ за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на киберсигурността – 1 част“, „Основи на киберсигурността – 2 част“, „Основи на киберсигурността“, „Мениджмънт на системите за киберсигурност“, „Системи за моделиране и симулации на комуникационните и информационните системи“ и „ОУ на КИС в оперативните и тактическите формирования“ за нуждите на катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Командно-щабен“ – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 05.12.2022 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-861 от 13.09.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 79/04.10.2022 г.

Дата на публикуване:
05.10.2022 г.
гр. София