Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело“, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини:

  • „Съвместни операции“,
  • „Оперативно изкуство в многонационални и съвместни операции“,
  • „Операции в отговор на кризи“,
  • „Всеобхватен подход в управление при кризи“,
  • „Планиране на операциите”,
  • „Стабилизиращи операции”,
  • „Организация и управление на охранителната дейност”,
  • „Основи на оперативното използване на въоръжените сили“ – един.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 30.10.2019 г. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-691/30.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия “Г. С. Раковски”.

Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 02 92 26 675, 02 92 26 512.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 69/30.08.2019 г.

Дата на публикуване:
30.08.2019 г.
гр. София