Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Операции в отговор на кризи”, „Планиране на операциите в НАТО“, „Всеобхватният подход в управлението при кризи“ и „Оперативно изкуство в многонационални съвместни операции” – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 19.08.2020 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОX-401/27.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България.
По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицирана информация.
Документи и справки: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 02/92 26 512, 02/92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 55/19.06.2020 г.

Дата на публикуване:
23.06.2020 г.
гр. София