Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, по докторска програма „Военна психология“ за преподаване на учебните дисциплини „Авиационна психология”, „Поведенчески анализ”, „Методика на подготовката във ВВС и ПВО (в)” и „Медико-биологични аспекти на въздухоплаването” – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 14.07.2020 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № OX-186/26.02.2020 г. нa министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 23/14.03.2020 г.

Дата на публикуване:
31.03.2020 г.
гр. София