Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело“, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини: „Командване и управление във ВМС“, „Бойна поддръжка и осигуряване на морските операции“, „Използване на формированията от ВМС в операциите“, – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 11.12.2019 г. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-808/03.09.2019 г. на министъра на отбраната на Република България. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия “Г. С. Раковски”. Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 02 92 26 675, 02 92 26 512.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 80/11.10.2019 г.

Дата на публикуване:
14.10.2019 г.
гр. София