Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Основи на морската сигурност”, „Морска политика на ЕС и НАТО”, „Теоретични основи на системата за наблюдение във ВМС” в катедра „Военноморски сили” на факултет „Командно-щабен” – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 09.08.2021 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със Заповед № ОХ-410 от 19.05.2021 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 48/08.06.2021 г.

Дата на публикуване:
09.06.2021 г.
гр. София