Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” зa военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини „Бойно използване на артилерията в операциите”, „Огнева поддръжка“, „Подготовка и водене на бойните действия от артилерията“, „Планиране на цели в операциите“, „Административни процеси и дейности в Българската армия”, „Управление на човешките ресурси във въоръжените сили” и „Мениджмънт на ресурсите от резерва” – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 13.06.2021 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-249/26.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 30/13.04.2021 г.

Дата на публикуване:
14.04.2021 г.
гр. София