Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело” за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на стратегическото военно разузнаване, „Изграждане и ръководство на лица-източници на информация“ и „Особености в дейността на стратегическото агентурно разузнаване“ за нуждите на катедра „Специална подготовка” на филиал „Информация и сигурност“ – един.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 04.12.2019 г.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-888/27.09.2019 г. на министъра на отбраната на Република България.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.

Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 576.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 78/04.10.2019 г.

Дата на публикуване:
04.10.2019 г.
гр. София